Tuesday, 30/11/2021 - 05:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Thắng

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC THẮNG

 

Số:    20 /KH-PT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phước Thắng, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 3390/QĐ-UBND ngày 13tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh bình Định.

        Căn cứ Công văn số 117/PGDĐT-TH ngày 15tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ  năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường;

       Căn cứ vào những kết quả đạt được và những hạn chế trong năm học 2020-2021. Trường TH số 1 Phước Thắng xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 như sau:

PHẦN I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Thuận lợi:

- Các Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của các cấp tạo nên những điều kiện thuận lợi, để phát triển giáo dục đào tạo.

- Các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, Hội CMHS và PGD&ĐT đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ trong công tác giáo dục nhà trường.

- Chất lượng đội ngũ GV, HS và các phong trào giáo dục đã có nhiều chuyển biến tốt.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đa số nhiệt tình năng động, đoàn kết nhất trí cao.

- Đa số học sinh  ham học, đạo đức tốt ngoan hiền dễ dạy.

2. Khó khăn

          - Địa phương thuộc vùng trũng cuối nguồn sông Kôn thường bị lũ lụt kéo dài, việc đi lại học tập của một số học sinh gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa lũ, làm  ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình dạy và học.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho dạy và học tuy có bổ sung hàng năm nhưng vẫn còn thiếu chưa đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu dạy và học hiện nay. Đặc biệt ở các cụm trường phụ sân chơi bãi tập còn chật hẹp chưa đảm bảo cho học sinh sinh hoạt và vui chơi.

- Nhà trường có điểm trường Khuông Bình cách xa trường chính trên 3 km làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy học và quản lý của nhà trường.

- Đời sống kinh tế của phụ huynh học sinh không đồng đều, một số hộ tiểu thương kinh doanh mua bán còn lại đại bộ phận cha mẹ học sinh là nhân dân lao động làm nông là chủ yếu, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, thường đi làm công nhân ở các khu công nghiệp nên ít có thời gian quan tâm đến việc học tập của con em dẫn đến trình độ học sinh không đồng đều, một số em chưa đáp ứng được theo yêu cầu giáo dục hiện nay.

3. Thực trạng nhà trường

Địa bàn của trường tương đối rộng, điều kiện sinh sống của phụ huynh có nhiều sự chênh lệch, một số ít hộ tiểu thương có điều kiện kinh tế khá gỉa.Ngược lại, cũng có một số gia đình kinh tế rất khó khăn chỉ làm nông. Ngoài ra, một số đi làm ăn xa, để con ở nhà cho ông bà chăm sóc, nên sự quan tâm đến việc học tập của phụ huynh đối với con em cũng rất hạn chế. Vì thế, thành phần xuất thân của học sinh cũng rất đa dạng, nên trình độ học sinh trong trường không đồng đều.

a. Học sinh

* Tổng số học sinh đầu năm học: 394/ 182nữ;

* Tổng số lớp:   16Trong đó:

Khối lớp 1: 3 lớp:  61/29

Khối lớp 2: 3 lớp: 86/37

Khối lớp 3: 4 lớp: 87/42

Khối lớp 4: 3 lớp: 84/42

Khối lớp 5: 3 lớp: 76/32

b. Đội ngũ viên chức quản lý, GV, NV

* Tổng số: 31 người (Biên chế: 29 người; Hợp đồng: 02 người). Trong đó:

+CBQL: 02; Giáo viên: 25 ; nhân viên 04; Hợp đồng: 02(01 GV, 01 B.vệ)

+ Biên chế: CBQL: 02 ; GV: 24; NV: 03); HĐ 68: 01

+ Hưởng chế độ hợp đồng nguồn đóng góp từ phụ huynh: 01 GV

Trình độ chuyên môn:

Đạt trên chuẩn: ..... tỷ lệ ....%

+ Đại học: 25 tỷ lệ 83,3%

+ Cao đẳng: 04 tỷ lệ 13,3%

+ Trung cấp: 01 tỷ lệ 3,4%

- Tổng số đảng viên: 18/12, tỷ lệ 60%

c. Cơ sở vật chất

- Số phòng học hiện có: 16 phòng.

- Phòng chức năng có: 02 phòng

- Phòng làm việc gồm có.05 phòng (văn phòng 01, hội trường ..., phòng Hiệu trưởng 01, phòng Phó Hiệu Trưởng01, phòng nhân viên .., phòng y tế 01; phòng kế toán 01, phòng bảo vệ ...)

- Đồ dùng dạy và học: có đủ trang thiết bị dạy học từ khối 1 đến khối 5.

4. Kết quả đạt được năm học trước:

Về kết quả đánh giá học sinh theo TT 22/BGD (khối lớp 2,3,4,5); TT 27/BGD (khối lớp 1) như sau: Tổng số HS 388em

+ Chất lượng giáo dục: HS Hoàn thành chương trình lớp 388 em (99,2%); Chưa Hoàn thành 03 em (0,8% ).

+ Học sinh rèn luyện trong hè kiểm tra lại : 3HS (0,8%).

+ Học sinh HTCTTH:  63 HS (100% )

Các Hội thi : Trong naêm qua nhaø tröôøng tham gia ñaày ñuû caùc hoäi thi do Ngaønh toå chöùc, keát quaû ñaït ñöôïc nhö sau :

- Tham gia hội thi GVCNG cấp huyện đạt 2 giải nhất, 01 giải ba.

- Tham gia Hội thi GVCNG cấp tỉnh đạt giải khuyến khích.

          - Tham gia hội thi điền kinh cấp huyện đạt 01 giải Nhất cấp huyện môn chạy 60m nữ; Đạt giải khuyến khích môn điền kinh.

          - Có 05 Sáng kiến đạt giải cấp huyện; Đạt 3 CSTĐ cấp cơ sở; Có 4 GV tiêu biểu được nhận giấy khen của UBND huyện; bằng khen UBND tỉnh.

          - Công đoàn  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Ñaït tập thể LĐTT, được UBND huyện tặng giấy khen.

 

PHẦN II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1.1Năm học 2021-2022 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: Vừa dạy học để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Nhà trường thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT 2018) cấp tiểu học phù hợp với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra tại địa phương. Là năm học thứ hai triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018) đối với lớp 1và 2; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

1.2Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện CTGDPT đối với lớp 1và 2; thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục để xây dựng CSVC lớp học phù hợp, thuận lợi, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; khắc phục tình trạng lớp có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định để thực hiện CTGDPT 2018 đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

1.3Triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1và 2 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023. Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) từ lớp 3 đến lớp 5.

1.4Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai CTGDPT 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tham gia bồi dưỡng giáo viên cấp tiểu học về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT để thực hiện CTGDPT năm 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3 cho năm học 2022-2023.

1.5 Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học.Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương.

 

PHẦN III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

     1.Về giáo dục chính trị, đạo đức

          * Đối với CBGV

a. Nội dung

-Học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động “Hai không” gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh. Đặc biệt coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.

          -Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

          +Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, phối hợp với gia đình v cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống.

          +Tổ chức lễ ra trường cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

          -Tham gia tốt việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục học tập Chỉ thị số 40 / CT- TW về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL

          -Quán triệt đường lối của Đảng, đặc biệt là quan điểm, đường lối về phát triển giáo dục đào tạo để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm , ý thức trong công tác và giảng dạy .

          - Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngy 20/9/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

          -Xây dựng tác phong sư phạm gương mẫu , lối sống văn minh lành mạnh.

          -Có tinh thần đoàn kết, phê và tự phê cao.

          -Là tấm gương sáng cho HS noi theo, phấn đấu cả năm không có GV vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

          b. Chỉ tiêu: 100% CBGV,NVcó đạo đức tốt. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          c.Giải pháp :

  -Thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Điều lệ trường tiểu học.

           -Xây dựng gia đình văn hóa.

           -Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể.

  -Triển khai ký kết các cuộc vận động, giữa GV với nhà trường, giữa học sinh với giáo viên. Đăng kí các nội dung thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  -Tuyên truyền cho HS, PHHS về mục đích, ý nghĩa các cuộc vận động trên.

           - Coi trọng nội dung giờ SHTT, tiết chào cờ và sinh hoạt truyền thống. (Khi dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát)

           - Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh hoặc người khác, vi phạm qui định về các hành vi không được làm đối với nhà giáo .

            -Triển khai Chỉ thị 40 ; Chỉ thị 4899; Điều lệ Trường tiểu học; Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; với hội đồng giáo viên.

*Đối với học sinh:

 1. Nội dung:

-Học tập và làm theo5 điều Bác Hồ dạy.

          -Học tập Điều lệ Trường Tiểu học theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 8 năm 2020, thực hiện tốt nội quy điều lệ nhà trường.

          -Tổ chức tham quan tìm hiểu lịch sử địa phương, dân tộc, noi gương người tốt việc tốt.

          -Tích cực ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào nhà trường.

          - Rèn kuyện kỉ năng sống cho HS.

          -Xây dựng tác phong HS nhanh nhẹn.

          b. Chỉ tiêu:

          100% học sinh chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường, không vi phạm tệ nạn xã hội.

 1. Giải pháp :

          -Tổ chức đầy đủ các chủ điểm tháng.

          -Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

          -Kết hợp 3 môi trường giáo dục, phối hợp với PHHS nhất là HS yếu để kết hợp giáo dục.

          -Thông qua chương trình các môn TNXH, đạo đức để giáo dục các em về dân số, phòng chống ma tuý,an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. giáo dục pháp luật.

          -Đẩy mạnh công tác Đội, các hoạt động ngoại khoá.

           -Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi học sinh

-Giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương để HS phát huy

          2.Về hoạt động chuyên môn.

* Công tácgiảng dạy.

 1. Nội dung:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các lớp từ lớp 3 đến lớp 5 . Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 đối với lớp 1, lớp 2; Công văn số 523/PGD-GDTH ngày 23/9/2019 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học và tổ chức hướng dẫn giáo dục tin học cấp tiểu học từ năm học 2019-2020; Công văn số 539/PGDĐT-GDTH ngày 01/10/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021; Hướng dẫn số 453/HD-PGDĐT ngày 10/9/2020 về việc hướng dẫn dạy và học môn Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2020-2021. Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học. Công văn số 214/PGDĐT-GDTH ngày 4/5/2020 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học ; Công văn số 5842/BGDĐT –VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Công văn số 1300/SGDĐT- THMN ngày 09/9/2011 của SGDĐT Bình Định về Hướng dẫn chung  điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học . Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với các lớp 2 buổi/ngày: thời lượng tối đa 7 tiết/ngày,  tối thiểu 9 buổi/ tuần. Thực hiện dạy 2 buổi/ngày  HS khối 1,2,4,5

- Triển khai thực hiện Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân từ nay đến năm 2025 khi được Phòng Giáo dục cho phép. Trong năm học này triển khai dạy tiếng Anh cho lớp 1, lớp 2 theo chương trình tự chọn 2 tiết/tuần . Lớp 3, lớp 4 và lớp 5 dạy 4 tiết/tuần.

- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình .

- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học theo Công văn số 374/PGDĐT ngày 24/5/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới Đan Mạch.

-Thường xuyên tổ chức chuyên đề để nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả giáo dục.

-Nâng cao chất lượng giảng, tổ chức hội giảng theo hướng mới, thao giảng dự giờ đúng qui định.

-Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/9/2016 đối với lớp 3 đến lớp 5, Thông tư 27/2020 đối với lớp 1,2 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện đánh giá theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của học sinh, giúp học sinh cảm thấy tự tin và vui thích với các hoạt động học tập. Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không chấm điểm học sinh; tuyệt đối không có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh .

- Tổ chức dạy học cho học sinh lớp 5 để học sinh được chuẩn bị học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hương dẫn của Bộ GDĐT.

- Thực hiện hướng dẫn số 510/PGDĐT ngày 15/9/2021 về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

          - Thực hiện Công văn số 359/PGD-TH ngày 8/7/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

          - Xây dựng phân phối chương trình dạy học linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện tổ chức dạy học, bảo đảm các yêu cầu cần đạt của chương trình đối với môn học, hoạt động giáo dục để đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện Công văn 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, địa phương.

- Thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên .

- Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử.

- Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

          -Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho những giáo viên chuẩn bị dự thi GV dạy giỏi các cấp.

-Làm ĐDDH có chất lượng, sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học trong tiết dạy.

-Thực hiện dạy lồng ghép về giáo dục dân số, an ninh quốc phòng, phòng chống HIV / AIDS, ma tuý, an toàn giao thông và chương trình phòng ngừa thảm hoạ, phòng chống bom mìn.

-Thực hiện việc chấm chữa bài và rèn chữ giữ vở HS.

-Thực hiện việc đánh giá xếp loại HS lớp 1, lớp 2theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020. 

- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá với các môn học, đặc biệt là các môn Tiếng Việt, Lịch sử và Đia lý theo tinh thần giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ nhiều sự kiện.

- Nắm chắc chất lượng đầu năm học, phân nhóm học sinh, điều chỉnh, xác định PP dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

- Quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện kế hoạch dạy học theo văn bản số 5276/ BGD & ĐT – GDTH ngày 25 tháng 05 năm 2007.

-Quan tâm học sinh chưa hoàn thành môn học: Giao bài và kiểm tra thường xuyên.

          b. Chỉ tiêu:

          - Hoàn thành chương trình lớp học : 98%

          - Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

 1. Giải pháp:

-Nghiên cứu kỹ chương trình sách giáo khoa , sách GV và tình hình thực tế của lớp để có kế hoạch dạy tốt, tự đăng ký chất lượng giáo dục.

-Thực hiện ĐDDH có hiệu quả, GV tự làm ĐDDH và đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua.

-Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá, kết hợp tự luận với trắc nghiệm. Rèn kỹ năng thực hành cho HS  trong giờ học.

- Tổ chức giao lưu học tập với trường bạn.

-Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục , thu thập , xử lý thông tin , viết báo cáo tự đánh giá .

* Đối với công tác học tập:

 1. Nội dung:

-Học sinh mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập , thực hiện tốt nền nếp học tập , giờ tự học.

-Thực hiện tốt truy bài 15 phút đầu buổi.

-Thực hiện tốt việc rèn chữ đẹp, vở sạch.

-Tổ chức giao lưu HS năng khiếu môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cấp trường cho khối lớp 3 và khối lớp 5.

-Tham gia các hoạt động ngoại khoá.

b. Chỉ tiêu:

- Tham gia giao lưu “Nét chữ, nết người”; Giao lưu học sinh năng khiếu môn Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh Khối lớp 3,5 đạt giải.

 1. Giải pháp:

- Tổ chức tốt việc truy bài 15’ đầu buổi.

-Phân loại chất lượng HS để có kế hoạch giảng dạy cho phù hợp.

-Kiểm tra giờ tự học ở nhà của HS.

-Xây dựng đôi bạn học tập, phương pháp học tập của học sinh.

-Thường xuyên động viên, khích lệ HS.

-Xây dựng tác phong học tập của HS, không làm việc riêng, không nói leo trong giờ học.

3.Xây dựng đội ngũ GV, CB QLGD :

 1. Nội dung:

   -Tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 – CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, quán triệt trong đội ngũ GV  Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư 28/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020.

 -Xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Tiếp tục đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học .

 - Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.Tập trung bồi dưỡng hoàn thành các Modun của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 - Tích cực đổi mới công tác quản lý,sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo chất lượng giáo dục tiểu học ba kỳ; Sử dụng phần mềm phổ cập; Phần mềm quản lý trường học VEMIS .

-  Tổ chức thi GVDG, GVCNG cấp trường theo Thông tư mới, chuẩn bị tham gia dự thi cấp huyện.

           -  Phối hợp với Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong nhà trường. Thực hiện dạy thực, học thực, đánh giá thực hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và khắc phục học sinh ngồi nhầm lớp”.

-Phát động phong trào tự học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Phấn đấu đến năm 2024 có 100% CBGV có trình độ đại học trở lên.

          b. Chỉ tiêu:Hội thi GVDG cấp huyện: đạt từ 02 GV trở lên

          c.Giải pháp:

- Đánh giá đúng thực chất đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

-Phân loại đội ngũ giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng.

-Bồi dưỡng GV về rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình .

-Kiểm tra hồ sơ GV dưới nhiều hình thức ( cá nhân , tổ , nhà trường ).

- Thực hiện đánh giá giáo viên theo Qui định và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

-Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học đúng qui định, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua.

-Nâng cao năng lực quản lý và xây dựng đội ngũ GV  năng động, sáng tạo.

4.Xây dựng CSVC, thư viện, cảnh quan môi trường:

 1. Nội dung:

- Tiếp tục đầu tư CSVC duy trì trường CQG .

- Bổ sung thêm sách Thư viện thân thiện theo Dự án RoomTo Read. Tổ chức ngày Hội đọc sách cho học sinh.

         -Nâng cao thư viện 01, duy trì thư viện tiên tiến và mô hình thư viện RtR và phát huy hiệu quả của thư viện , công tác thiết bị trường học .

         -Mua sắm trang thiết bị, bổ sung sách mới cho thư viện, khuyến khích GV tự làm ĐDDH.

         - Xây dựng khu trải nghiệm để tổ chức cho học sinh học tập theo chương trình GDPT mới 2018.

         -Giáo dục HS đổ rác đúng nơi qui định,có ý thức tốt trong việc giữ vệ sinh chung nhà trường.

         - Xây dựng và thực hiện tốt phương án phòng chống bão lụt.

         b. Chỉ tiêu: Đạt thư viện tiên tiến nâng cao.

c. Giải pháp:

         - Tăng cường công tác tham mưu với Ngành và địa phương về CSVC .

         - Tổ chức bàn giao CSVC cho GV đầu năm .

         -Giáo dục HS có ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường, đổ rác đúng nơi qui định, làm đẹp cảnh quan môi trường .

         -Lao động hàng tuần: Cắt cỏ, tưới cây, nhặt lá; Vận động GV- PHHS lớp 5 tặng  ghế đá.

                   -Thường xuyên kiểm tra CSVC để kịp thời có kế hoạch tu sửa.

         5.Công tác PCGDTH và xây dựng Trường Chuẩn quốc gia :

 1. Nội dung:

         - Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

          - Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

         - Củng cố, duy trì kết quả PCGDTH – CMC, nâng cao PCGDTHĐĐT.

         b. Chỉ tiêu: Đạt chuẩn PCGDTH-CMC mức độ 3.

         c. Giải pháp:

          - Thực hiện phần mềm quản lý số liệu về PCGDTH .

         -Tổ chức tốt ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường.

         -Vận động tuyên truyền trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 100%.

         -Thực hiện tốt công tác điều tra, cập nhật số liệu chính xác và kịp thời.

         -Quan tâm HS thiểu năng hoà nhập với lớp, không để các em bỏ học.

         -Chống HS bỏ học .

                   -Tỉ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học 98% (Khối 1,2,3,4).

         -Hoàn thành chương trình tiểu học 100% ( Khối 5 ).

         -Đảm bảo hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          - Tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018của Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học.

          - Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng dự kiến  năm học 2022-2023 đăng kí kiểm định chất lượng.

         6.Công tác xã hội hóa giáo dục:

 1. Nội dung:

                   -Tuyên truyền mạnh mẽ chủ trương chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước.

         -Quan tâm đến việc xây dựng CSVC, hỗ trợ kinh phí hoạt động các phong trào giáo dục.

         - Xây dựng quĩ khuyến học, hỗ trợ HS và GV có hoàn cảnh khó khăn.

                   -Phối hợp với nhà trường kiểm tra, đôn đốc việc học tập của HS và các hoạt động của nhà trường.

         -Mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập cho con em mình.

         - Thực hiện tốt Công văn số 1241/UBND-VX ngày 19/8/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021-2022; thực hiện Công văn số 696/UBND-VX ngày 31/5/2021 của UBND huyện về việc triển khai đăng kí sử dụng ứng dụng bảo hiểm số; hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại di động.

                   -CMHS có con em chưa hoàn thành các môn học phối hợp với GVCN 1 lần/ tháng để nắm bắt tình hình học tập của con em nhằm có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

                   - Xây dựng quỹ khuyến học, tủ sách tình thương.

                   -Thông tin kịp thời về chất lượng giáo dục của HS.

         -Quan tâm đến học sinh khuyết tật và HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

         -Tuyên truyền công tác giáo dục đến các lực lượng ngoài nhà trường nhằm quan tâm hơn nữa sự nghiệp Giáo dục.

         b. Chỉ tiêu: Học sinh tham gia bảo hiểm y tế 100%

         c. Giải pháp:

         -Tích cực công tác tham mưu với cấp trên để tạo nguồn kinh phí cho nhà trường hoạt động.

                   -CBGV cùng tham gia gây quỹ Hội khuyến học của trường, của xã, của huyện.

         -Phối hợp chặt chẽ với CMHS để trao đổi việc học tập của HS.

         -Xây dựng sổ vàng bằng nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân.

         -Tặng quà cho HS nghèo vượt khó vào đầu năm học và dịp tết Nguyên Đán.

                   7.Về hoạt động ngoài giờ:

 1. Nội dung:

                    - Nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đoàn “ Bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội thiếu niên ngày càng vững mạnh”.

          - Đẩy mạnh cuộc vận động” Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” ; “ Giúp bạn đến trường” ; “ Phong trào nghìn việc tốt”;Chương trình “ Thắp sáng những ước mơ thiếu nhi Việt Nam”;” Tham gia xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực “

         b. Chỉ tiêu: 100% học sinh đạt Cháu ngoan Bác Hồ

         c. Giải pháp:

          - Tổ chức sinh hoạt các chủ điểm lớn: 20/11; 22/12; 26/3; 19/5. Tổ chức các hội thi: Thi kiến thức Đội; Nghi thức ; Trò chơi; Chùm sao ; Phụ trách Sao giỏi .

          - Tổ chức sinh hoạt Đội, Sao có chất lượng. Kết nạp Đội viên mới.

          - Thực hiện tốt hoạt động của Đội sao đỏ, góp phần ổn định các nề nếp dạy và học.

          - Giáo dục HS thực hiện tốt an toàn giao thông.

          -Tổ chức các trò chơi dân gian. Tổ chức Vui hội Trung thu.

         8.Công tác tài chính, thi đua khen thưởng:

         a. Nội dung:

          -Thực hiện phân cấp quản lý tài chính, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ đúng qui định.

          -Thực hiện tốt công tác tài chính, có đầy đủ hồ sơ sổ sách, chứng từ thu chi rõ ràng đúng qui định, đúng mục đích, đúng luật ngân sách và công khai hàng tháng trước hội đồng nhà trường.

         - Thực hiện nghiêm túc Luật thi đua .

          - Bổ sung tiêu chí thi đua phù hợp yêu cầu nhiệm vụ năm học.

          - Đăng ký danh các danh  hiệu thi đua đầu năm .

         b. Chỉ tiêu:Thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách .

         - Đánh giá thi đua, khen thưởng và phê bình kịp thời nhằm khích lệ động viên CBGV thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

         c. Giải pháp:

         -Thực hiện 3 công khai 4 kiểm tra .

          -Thực hiện nghiêm túc Công văn số 495/PGDĐT-KT ngày 06/9/2021 của Phòng GD&ĐT về thực hiện các khoản thu trong nhà trường, không tự ý thu các khoản ngoài qui định.

         - Tổ chức sơ kết , tổng kết đánh giá các đợt thi đua .

          - Thực hiện công khai thi đua dân chủ.

         9.Công tác y tế học đường:

         a. Nội dung:

 - Tuyên truyền HS tham gia BHYT& BHTT.

           - Nâng cao chất lượng tủ thuốc y tế nhà trường, chuẩn bị tốt các vật dụng phòng chống dịch Covid-19; Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS

 - Giáo dục HS thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng ngừa các dịch bệnh.

b. Chỉ tiêu: Không để xảy ra dịch bệnh trong nhà trường.

c.Giải pháp:

 - Phối hợp với trạm y tế xã khám bệnh CBGV và học sinh .

 - Tuyên truyền phòng ngừa chống các dịch bệnh . Đặc biệt phòng chống dịch Covid-19

 - Xử lý môi trường sau lụt .

 - Thành lập BCĐ , xây dựng phương án phòng ngừa dịch bệnh.

         PHẦN IV. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA

 1. Học sinh

-Giao lưu “Học sinh năng khiếu khối 3, khối 5 môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh: Đạt từ 4 em trở lên.

-Giao lưu: “Nét chữ, nết người”: Đạt giải

-Hội thi điền kinh, cờ vua, võ cổ truyền: Đạt giải

2. Giáo viên

-Hội thi GVDG cấp huyện: Đạt 02 GV trở lên

-Hội thi “Viết chữ đẹp giáo viên” Đạt giải

3. Nhà trường

Đạt tập thể lao động xuất sắc.

PHẦN VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với viên chức quản lý

1. 1 Đối với Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục và điều hành mọi công việc của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục.

- Tổ chức các  hội thi, phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong năm học.

- Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường.

- Ra các Quyết định thành lập tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng Quy chế làm việc, quy tắc ứng xử trong đơn vị.

- Thực hiện công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

1.2 Đối với Phó Hiệu trưởng

- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện- thiết bị, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức chậm và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường Tiểu học.

- Xây dựng kế hoạch đổi mới sinh hoạt chuyên môn .

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

- Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn với các tổ.

2. Đối với các tổ chuyên môn

2.1 Đối với tổ chuyên môn và tổ văn phòng:

Thực hiện theo nhiệm vụ Điều lệ trường tiểu học.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới.

Quản lý các hoạt động của tổ.

3. Đối với viên chức, người lao động

 

          3.1 Đối với Tổng phụ trách Đội

- Kết hợp với Phó hiệu trưởng và các bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức tại nhà trường.

- Thành lập các ban của Liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng tiêu chí thi đua của Liên đội.

3.2 Đối với nhân viên Thư viện

- Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.

- Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.

- Tổ chức Ngày hội đọc sách.

- Tham mưu, xây dựng đạt Thư viện Tiên tiến nâng cao cấp Tỉnh.

3.3 Đối với giáo viên, nhân viên

Căn cứ vào kế hoạch của trường, của tổ, mỗi cá nhân xây dựng cho mình Kế hoạch dạy học và kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục được Hiệu trưởng và tổ trưởng phân công (bao gồm kế hoạch năm, chủ đề, tuần, ngày);

Kế hoạch của mỗi cá nhân phải được xây dựng dựa trên chỉ tiêu đề ra của BGH, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông với kế hoạch chung của nhà trường;trình tổ trưởng, BGH phê duyệt kế hoạch; không được tự động điều chỉnh kế hoạch khi chưa được sự đồng ý và thống nhất của tổ trưởng và BGH.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường TH số 1 Phước Thắng./.

 

Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GĐĐT ;

- HT, PHT,TTCM, CTCĐ;

-Lưu: VT.                                            

 

 

                                                                                                            Cáp Văn Nhân

 

 

 

                                    Duyệt của lãnh đạo PGD-ĐT Tuy Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

( Kèm theo Kế hoạch năm học 2021-2022)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Tháng 08/2021

-Tổ chức ôn tập kiểm tra xét lên lớp, phân công lớp, phân công chuyên môn, thời khóa biểu.

-Nhận và cấp văn phòng phẩm.

- Duyệt tuyển sinh lớp 1.

- Học bồi dưỡng chính trị hè 2021.

- Lập báo cáo thống kê đầu năm.

- Tập huấn nội dung và phương pháp dạy Chương trình SGK lớp 2.

- Kiện toàn lại Tổ chuyên môn.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

Tháng 9/2021

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học mới 2021-2022.

- Triển khai hồ sơ chuyên môn đầu năm.

- Vệ sinh trường, lớp tất cả các cụm trường để chuẩn bị năm học mới.

- Mua bổ sung trang thiết bị y tế phòng dịch Covid-19.

- Xây dựng kế hoạch thu, chi quý IV.

- Triển khai tháng an toàn giao thong.

- Thực hiện công tác Phổ cập GD, XMC.

- Thực hiện công tác nhập số liệu cơ sở dữ liệu Ngành Giáo dục;

- Hướng dẫn Tổ 1,2 xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT 2018. Xây dựng kế hoạch đổi mới sinh hoạt chuyên môn và đổi mới phương pháp.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn Quốc gia.

- Xây dựng kế hoạch dạy học trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 và phương án xử lý  khi nghi ngờ hoặc có ca F0,F1,F2 trong nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018;

- Tổ chức họp CMHS đầu năm.

- Tổ chức lấy ý kiến bổ sung tiêu chí thi đua năm học 2021-2022.

- Triển khai thu BHYT học sinh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện CTGDPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

-Tập huấn công tác Đội.

- Triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2021.

- Hoàn chỉnh hồ sơ đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2021-2022.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

Tháng 10

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10. Kỉ niệm ngày PNVN 20/10.

- Nhập cơ sở dữ liệu của trường về PGD.

- Tham gia chuyên đề và thao giảng các tổ.

- Kiểm tra việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tham gia Hội thảo công tác thư viện-thiết bị trường học.

-Duyệt nâng lương và phụ cấp TN.

- Tổ chức Sinh hoạt chuyên môn thoe Chương trình GDPT 2018

- Triển khai các Hội thi tham gia cấp huyện trong năm học 2021-2022.

- Báo cáo số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ về PGD.

- Đại hội Liên đội năm học 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch Hội thao học sinh.

- Chuẩn bị tham gia Hội thi Giáo viên làm PTĐ giỏi cấp huyện.

- Chuẩn bị tham gia Hội thi Tiếng hát Giáo viên ngành giáo dục.

- Sơ kết tháng ATGT.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11; Tổ chức tọa đàm Ngày NGVN 20/11.

- Lập danh sách GV dự nguồn tham gia lớp học TCCT do huyện ủy tổ chức.

-Duyệt nâng lương và thâm niên cho GV,NV.

- Tổ chức luyện tập và tham gia Hội thi Tiếng hát giáo viên ngành giáo dục.

- Kiểm tra việc thực hiện dạy học lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018, việc thực hiện Thông tư 27.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tổ chức chuyên đề lớp 1,2 cấp trường.

- Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường.

- Tuyển chọn Học sinh các môn điền kinh, võ cổ truyền.

- Tự kiểm tra công tác tài chính năm 2021.

- Sơ kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 12; Kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và Ngày hội quốc phòng toàn dân.

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì I.

- Lên kế hoạch luyện tập HS các môn điền kinh, võ cổ truyền.

- Tổ chức tuyển chọn học sinh khối lớp 3, 5 có năng khiếu các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

- Báo cáo sơ kết học kì 1.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Tổ 4.

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường theo hướng dẫn mới.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch tu sửa, xây dựng mới năm 2022.

- Quyết toán kinh phí quý IV/2021 và cả năm 2021.

- Thực hiện công tác kiểm kê 0h ngày 1/1/2022.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01

-Tổ chức các cuộc vận động của Ngành.

- Thực hiện cuộc vận động” Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

- Hoàn thành báo cáo sơ kết học kì 1;

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện.

- Tham gia tập huấn chuyên môn theo Chương trình GDPT 2018.

- Sơ kết phong trào thi đua đợt 2, phát động thi đua đợt 3.

- Tổ chức Hội thi phụ trách Sao giỏi cấp trường, sơ kết công tác Đội.

- Triển khai phong trào “Lì xì heo đất trao tặng xe đạp giúp bạn đến trường.

- Duyệt nâng lương và thâm niên cho GV,NV.

- Kiểm điểm BGH-CĐ.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì 1.

- Xây dựng Chi tiêu nội bộ năm 2022.

- Tham gia hội thao học sinh.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 2

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ 5.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn; kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 27.

- Tham gia tập huấn chuyên môn.

- Tham gia Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Triển khai ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Triển khai HS ký cam kết cấm sử dụng pháo, các loại đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết.

- Mua sách bổ sung học kì 2.

- Báo cáo tình hình trước và sau nghỉ Tết Nguyên Đán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 8/3; 26/3.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiên Chương trình GDPT 2018 ở lớp 2.

- Thực hiện dạy chương trình ATGT.

- Xét nâng lương quý 1 năm 2022.

- Tổ chức sinh hoạt 8/3; 26/3 kết nạp đội viên mới khối lớp 3.

- Tham gia Giao lưu “Học sinh năng khiếu Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cấp huyện (khối 3 và khối 5).

- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Trường tự kiểm tra các danh hiêu thi đua năm học 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2022-2023.

- Tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh;

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4

-Sinh hoạt chủ điểm 30/4;

- Triển khai thuyên chuyển giáo viên trong và ngoài huyện.

- Duyệt đề cương ôn tập học kì 2.

- Tổ chức đánh giá phân loại VCQL-VC theo ND9/NĐ-CP năm học 2021-2022.

- Tổ chức đánh giá chuẩn HT,PHT,GV năm học 2021-2022.

- Đón đoàn kiểm tra các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022.

- Tham gia tập huấn Chương trình GDPT 2018.

- Tham gia Hội thi giáo viên “Viết chữ đẹp” cấp huyện.

- Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa năm 2022.

- Báo cáo công tác kiểm tra năm học 2021-2022.

- Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.

- Tổ chức kiểm tra học kì 2.

- Kiểm tra hồ sơ khối lớp 5.

- Xét công nhận học sinh khối 5 hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022, bàn giao học sinh lên lớp 6.

- Xét thi đua năm học.

- Tổ chức kiểm điểm BGH-CĐ.

- Tổ chức kiểm kê cuối năm học.

- Tổng kết năm học, tổng kết các cuộc vận động; phổ biến công tác hè.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 6

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tổ chức sinh hoạt hè năm 2021.

- Chuẩn bị công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023.

- Tham gia tập huấn chuyên môn theo Chương trình GDPT 2018.

-Tham gia các lớp năng khiếu hè.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC THẮNG

 

Số:    20 /KH-PT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phước Thắng, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 3390/QĐ-UBND ngày 13tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh bình Định.

        Căn cứ Công văn số 117/PGDĐT-TH ngày 15tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ  năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường;

       Căn cứ vào những kết quả đạt được và những hạn chế trong năm học 2020-2021. Trường TH số 1 Phước Thắng xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 như sau:

PHẦN I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1. Thuận lợi:

- Các Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của các cấp tạo nên những điều kiện thuận lợi, để phát triển giáo dục đào tạo.

- Các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, Hội CMHS và PGD&ĐT đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ trong công tác giáo dục nhà trường.

- Chất lượng đội ngũ GV, HS và các phong trào giáo dục đã có nhiều chuyển biến tốt.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đa số nhiệt tình năng động, đoàn kết nhất trí cao.

- Đa số học sinh  ham học, đạo đức tốt ngoan hiền dễ dạy.

2. Khó khăn

          - Địa phương thuộc vùng trũng cuối nguồn sông Kôn thường bị lũ lụt kéo dài, việc đi lại học tập của một số học sinh gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa lũ, làm  ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình dạy và học.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho dạy và học tuy có bổ sung hàng năm nhưng vẫn còn thiếu chưa đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu dạy và học hiện nay. Đặc biệt ở các cụm trường phụ sân chơi bãi tập còn chật hẹp chưa đảm bảo cho học sinh sinh hoạt và vui chơi.

- Nhà trường có điểm trường Khuông Bình cách xa trường chính trên 3 km làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy học và quản lý của nhà trường.

- Đời sống kinh tế của phụ huynh học sinh không đồng đều, một số hộ tiểu thương kinh doanh mua bán còn lại đại bộ phận cha mẹ học sinh là nhân dân lao động làm nông là chủ yếu, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, thường đi làm công nhân ở các khu công nghiệp nên ít có thời gian quan tâm đến việc học tập của con em dẫn đến trình độ học sinh không đồng đều, một số em chưa đáp ứng được theo yêu cầu giáo dục hiện nay.

3. Thực trạng nhà trường

Địa bàn của trường tương đối rộng, điều kiện sinh sống của phụ huynh có nhiều sự chênh lệch, một số ít hộ tiểu thương có điều kiện kinh tế khá gỉa.Ngược lại, cũng có một số gia đình kinh tế rất khó khăn chỉ làm nông. Ngoài ra, một số đi làm ăn xa, để con ở nhà cho ông bà chăm sóc, nên sự quan tâm đến việc học tập của phụ huynh đối với con em cũng rất hạn chế. Vì thế, thành phần xuất thân của học sinh cũng rất đa dạng, nên trình độ học sinh trong trường không đồng đều.

a. Học sinh

* Tổng số học sinh đầu năm học: 394/ 182nữ;

* Tổng số lớp:   16Trong đó:

Khối lớp 1: 3 lớp:  61/29

Khối lớp 2: 3 lớp: 86/37

Khối lớp 3: 4 lớp: 87/42

Khối lớp 4: 3 lớp: 84/42

Khối lớp 5: 3 lớp: 76/32

b. Đội ngũ viên chức quản lý, GV, NV

* Tổng số: 31 người (Biên chế: 29 người; Hợp đồng: 02 người). Trong đó:

+CBQL: 02; Giáo viên: 25 ; nhân viên 04; Hợp đồng: 02(01 GV, 01 B.vệ)

+ Biên chế: CBQL: 02 ; GV: 24; NV: 03); HĐ 68: 01

+ Hưởng chế độ hợp đồng nguồn đóng góp từ phụ huynh: 01 GV

Trình độ chuyên môn:

Đạt trên chuẩn: ..... tỷ lệ ....%

+ Đại học: 25 tỷ lệ 83,3%

+ Cao đẳng: 04 tỷ lệ 13,3%

+ Trung cấp: 01 tỷ lệ 3,4%

- Tổng số đảng viên: 18/12, tỷ lệ 60%

c. Cơ sở vật chất

- Số phòng học hiện có: 16 phòng.

- Phòng chức năng có: 02 phòng

- Phòng làm việc gồm có.05 phòng (văn phòng 01, hội trường ..., phòng Hiệu trưởng 01, phòng Phó Hiệu Trưởng01, phòng nhân viên .., phòng y tế 01; phòng kế toán 01, phòng bảo vệ ...)

- Đồ dùng dạy và học: có đủ trang thiết bị dạy học từ khối 1 đến khối 5.

4. Kết quả đạt được năm học trước:

Về kết quả đánh giá học sinh theo TT 22/BGD (khối lớp 2,3,4,5); TT 27/BGD (khối lớp 1) như sau: Tổng số HS 388em

+ Chất lượng giáo dục: HS Hoàn thành chương trình lớp 388 em (99,2%); Chưa Hoàn thành 03 em (0,8% ).

+ Học sinh rèn luyện trong hè kiểm tra lại : 3HS (0,8%).

+ Học sinh HTCTTH:  63 HS (100% )

Các Hội thi : Trong naêm qua nhaø tröôøng tham gia ñaày ñuû caùc hoäi thi do Ngaønh toå chöùc, keát quaû ñaït ñöôïc nhö sau :

- Tham gia hội thi GVCNG cấp huyện đạt 2 giải nhất, 01 giải ba.

- Tham gia Hội thi GVCNG cấp tỉnh đạt giải khuyến khích.

          - Tham gia hội thi điền kinh cấp huyện đạt 01 giải Nhất cấp huyện môn chạy 60m nữ; Đạt giải khuyến khích môn điền kinh.

          - Có 05 Sáng kiến đạt giải cấp huyện; Đạt 3 CSTĐ cấp cơ sở; Có 4 GV tiêu biểu được nhận giấy khen của UBND huyện; bằng khen UBND tỉnh.

          - Công đoàn  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Ñaït tập thể LĐTT, được UBND huyện tặng giấy khen.

 

PHẦN II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1.1Năm học 2021-2022 là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: Vừa dạy học để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Nhà trường thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT 2018) cấp tiểu học phù hợp với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra tại địa phương. Là năm học thứ hai triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018) đối với lớp 1và 2; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.

1.2Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện CTGDPT đối với lớp 1và 2; thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục để xây dựng CSVC lớp học phù hợp, thuận lợi, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; khắc phục tình trạng lớp có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định để thực hiện CTGDPT 2018 đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

1.3Triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1và 2 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023. Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) từ lớp 3 đến lớp 5.

1.4Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai CTGDPT 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tham gia bồi dưỡng giáo viên cấp tiểu học về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT để thực hiện CTGDPT năm 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3 cho năm học 2022-2023.

1.5 Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học.Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương.

 

PHẦN III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

     1.Về giáo dục chính trị, đạo đức

          * Đối với CBGV

a. Nội dung

-Học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động “Hai không” gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo, chống các hành vi xúc phạm danh dự và thân thể học sinh. Đặc biệt coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.

          -Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

          +Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, phối hợp với gia đình v cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kĩ năng sống.

          +Tổ chức lễ ra trường cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

          -Tham gia tốt việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục học tập Chỉ thị số 40 / CT- TW về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL

          -Quán triệt đường lối của Đảng, đặc biệt là quan điểm, đường lối về phát triển giáo dục đào tạo để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm , ý thức trong công tác và giảng dạy .

          - Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngy 20/9/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

          -Xây dựng tác phong sư phạm gương mẫu , lối sống văn minh lành mạnh.

          -Có tinh thần đoàn kết, phê và tự phê cao.

          -Là tấm gương sáng cho HS noi theo, phấn đấu cả năm không có GV vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

          b. Chỉ tiêu: 100% CBGV,NVcó đạo đức tốt. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          c.Giải pháp :

  -Thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Điều lệ trường tiểu học.

           -Xây dựng gia đình văn hóa.

           -Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể.

  -Triển khai ký kết các cuộc vận động, giữa GV với nhà trường, giữa học sinh với giáo viên. Đăng kí các nội dung thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  -Tuyên truyền cho HS, PHHS về mục đích, ý nghĩa các cuộc vận động trên.

           - Coi trọng nội dung giờ SHTT, tiết chào cờ và sinh hoạt truyền thống. (Khi dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát)

           - Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh hoặc người khác, vi phạm qui định về các hành vi không được làm đối với nhà giáo .

            -Triển khai Chỉ thị 40 ; Chỉ thị 4899; Điều lệ Trường tiểu học; Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; với hội đồng giáo viên.

*Đối với học sinh:

 1. Nội dung:

-Học tập và làm theo5 điều Bác Hồ dạy.

          -Học tập Điều lệ Trường Tiểu học theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 8 năm 2020, thực hiện tốt nội quy điều lệ nhà trường.

          -Tổ chức tham quan tìm hiểu lịch sử địa phương, dân tộc, noi gương người tốt việc tốt.

          -Tích cực ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào nhà trường.

          - Rèn kuyện kỉ năng sống cho HS.

          -Xây dựng tác phong HS nhanh nhẹn.

          b. Chỉ tiêu:

          100% học sinh chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường, không vi phạm tệ nạn xã hội.

 1. Giải pháp :

          -Tổ chức đầy đủ các chủ điểm tháng.

          -Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

          -Kết hợp 3 môi trường giáo dục, phối hợp với PHHS nhất là HS yếu để kết hợp giáo dục.

          -Thông qua chương trình các môn TNXH, đạo đức để giáo dục các em về dân số, phòng chống ma tuý,an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. giáo dục pháp luật.

          -Đẩy mạnh công tác Đội, các hoạt động ngoại khoá.

           -Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi học sinh

-Giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương để HS phát huy

          2.Về hoạt động chuyên môn.

* Công tácgiảng dạy.

 1. Nội dung:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các lớp từ lớp 3 đến lớp 5 . Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 đối với lớp 1, lớp 2; Công văn số 523/PGD-GDTH ngày 23/9/2019 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tin học và tổ chức hướng dẫn giáo dục tin học cấp tiểu học từ năm học 2019-2020; Công văn số 539/PGDĐT-GDTH ngày 01/10/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021; Hướng dẫn số 453/HD-PGDĐT ngày 10/9/2020 về việc hướng dẫn dạy và học môn Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2020-2021. Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học. Công văn số 214/PGDĐT-GDTH ngày 4/5/2020 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học ; Công văn số 5842/BGDĐT –VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Công văn số 1300/SGDĐT- THMN ngày 09/9/2011 của SGDĐT Bình Định về Hướng dẫn chung  điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học . Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với các lớp 2 buổi/ngày: thời lượng tối đa 7 tiết/ngày,  tối thiểu 9 buổi/ tuần. Thực hiện dạy 2 buổi/ngày  HS khối 1,2,4,5

- Triển khai thực hiện Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân từ nay đến năm 2025 khi được Phòng Giáo dục cho phép. Trong năm học này triển khai dạy tiếng Anh cho lớp 1, lớp 2 theo chương trình tự chọn 2 tiết/tuần . Lớp 3, lớp 4 và lớp 5 dạy 4 tiết/tuần.

- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình .

- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học theo Công văn số 374/PGDĐT ngày 24/5/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới Đan Mạch.

-Thường xuyên tổ chức chuyên đề để nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả giáo dục.

-Nâng cao chất lượng giảng, tổ chức hội giảng theo hướng mới, thao giảng dự giờ đúng qui định.

-Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/9/2016 đối với lớp 3 đến lớp 5, Thông tư 27/2020 đối với lớp 1,2 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện đánh giá theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của học sinh, giúp học sinh cảm thấy tự tin và vui thích với các hoạt động học tập. Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không chấm điểm học sinh; tuyệt đối không có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh .

- Tổ chức dạy học cho học sinh lớp 5 để học sinh được chuẩn bị học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hương dẫn của Bộ GDĐT.

- Thực hiện hướng dẫn số 510/PGDĐT ngày 15/9/2021 về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

          - Thực hiện Công văn số 359/PGD-TH ngày 8/7/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

          - Xây dựng phân phối chương trình dạy học linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện tổ chức dạy học, bảo đảm các yêu cầu cần đạt của chương trình đối với môn học, hoạt động giáo dục để đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện Công văn 3036/BGDĐT-GDTH ngày 20/7/2021 với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, địa phương.

- Thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên .

- Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử.

- Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

          -Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho những giáo viên chuẩn bị dự thi GV dạy giỏi các cấp.

-Làm ĐDDH có chất lượng, sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học trong tiết dạy.

-Thực hiện dạy lồng ghép về giáo dục dân số, an ninh quốc phòng, phòng chống HIV / AIDS, ma tuý, an toàn giao thông và chương trình phòng ngừa thảm hoạ, phòng chống bom mìn.

-Thực hiện việc chấm chữa bài và rèn chữ giữ vở HS.

-Thực hiện việc đánh giá xếp loại HS lớp 1, lớp 2theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020. 

- Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá với các môn học, đặc biệt là các môn Tiếng Việt, Lịch sử và Đia lý theo tinh thần giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ nhiều sự kiện.

- Nắm chắc chất lượng đầu năm học, phân nhóm học sinh, điều chỉnh, xác định PP dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

- Quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện kế hoạch dạy học theo văn bản số 5276/ BGD & ĐT – GDTH ngày 25 tháng 05 năm 2007.

-Quan tâm học sinh chưa hoàn thành môn học: Giao bài và kiểm tra thường xuyên.

          b. Chỉ tiêu:

          - Hoàn thành chương trình lớp học : 98%

          - Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

 1. Giải pháp:

-Nghiên cứu kỹ chương trình sách giáo khoa , sách GV và tình hình thực tế của lớp để có kế hoạch dạy tốt, tự đăng ký chất lượng giáo dục.

-Thực hiện ĐDDH có hiệu quả, GV tự làm ĐDDH và đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua.

-Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá, kết hợp tự luận với trắc nghiệm. Rèn kỹ năng thực hành cho HS  trong giờ học.

- Tổ chức giao lưu học tập với trường bạn.

-Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục , thu thập , xử lý thông tin , viết báo cáo tự đánh giá .

* Đối với công tác học tập:

 1. Nội dung:

-Học sinh mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập , thực hiện tốt nền nếp học tập , giờ tự học.

-Thực hiện tốt truy bài 15 phút đầu buổi.

-Thực hiện tốt việc rèn chữ đẹp, vở sạch.

-Tổ chức giao lưu HS năng khiếu môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cấp trường cho khối lớp 3 và khối lớp 5.

-Tham gia các hoạt động ngoại khoá.

b. Chỉ tiêu:

- Tham gia giao lưu “Nét chữ, nết người”; Giao lưu học sinh năng khiếu môn Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh Khối lớp 3,5 đạt giải.

 1. Giải pháp:

- Tổ chức tốt việc truy bài 15’ đầu buổi.

-Phân loại chất lượng HS để có kế hoạch giảng dạy cho phù hợp.

-Kiểm tra giờ tự học ở nhà của HS.

-Xây dựng đôi bạn học tập, phương pháp học tập của học sinh.

-Thường xuyên động viên, khích lệ HS.

-Xây dựng tác phong học tập của HS, không làm việc riêng, không nói leo trong giờ học.

3.Xây dựng đội ngũ GV, CB QLGD :

 1. Nội dung:

   -Tiếp tục thực hiện chỉ thị 40 – CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, quán triệt trong đội ngũ GV  Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư 28/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020.

 -Xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Tiếp tục đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học .

 - Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.Tập trung bồi dưỡng hoàn thành các Modun của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 - Tích cực đổi mới công tác quản lý,sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo chất lượng giáo dục tiểu học ba kỳ; Sử dụng phần mềm phổ cập; Phần mềm quản lý trường học VEMIS .

-  Tổ chức thi GVDG, GVCNG cấp trường theo Thông tư mới, chuẩn bị tham gia dự thi cấp huyện.

           -  Phối hợp với Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong nhà trường. Thực hiện dạy thực, học thực, đánh giá thực hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và khắc phục học sinh ngồi nhầm lớp”.

-Phát động phong trào tự học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Phấn đấu đến năm 2024 có 100% CBGV có trình độ đại học trở lên.

          b. Chỉ tiêu:Hội thi GVDG cấp huyện: đạt từ 02 GV trở lên

          c.Giải pháp:

- Đánh giá đúng thực chất đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

-Phân loại đội ngũ giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng.

-Bồi dưỡng GV về rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình .

-Kiểm tra hồ sơ GV dưới nhiều hình thức ( cá nhân , tổ , nhà trường ).

- Thực hiện đánh giá giáo viên theo Qui định và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

-Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học đúng qui định, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua.

-Nâng cao năng lực quản lý và xây dựng đội ngũ GV  năng động, sáng tạo.

4.Xây dựng CSVC, thư viện, cảnh quan môi trường:

 1. Nội dung:

- Tiếp tục đầu tư CSVC duy trì trường CQG .

- Bổ sung thêm sách Thư viện thân thiện theo Dự án RoomTo Read. Tổ chức ngày Hội đọc sách cho học sinh.

         -Nâng cao thư viện 01, duy trì thư viện tiên tiến và mô hình thư viện RtR và phát huy hiệu quả của thư viện , công tác thiết bị trường học .

         -Mua sắm trang thiết bị, bổ sung sách mới cho thư viện, khuyến khích GV tự làm ĐDDH.

         - Xây dựng khu trải nghiệm để tổ chức cho học sinh học tập theo chương trình GDPT mới 2018.

         -Giáo dục HS đổ rác đúng nơi qui định,có ý thức tốt trong việc giữ vệ sinh chung nhà trường.

         - Xây dựng và thực hiện tốt phương án phòng chống bão lụt.

         b. Chỉ tiêu: Đạt thư viện tiên tiến nâng cao.

c. Giải pháp:

         - Tăng cường công tác tham mưu với Ngành và địa phương về CSVC .

         - Tổ chức bàn giao CSVC cho GV đầu năm .

         -Giáo dục HS có ý thức giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường, đổ rác đúng nơi qui định, làm đẹp cảnh quan môi trường .

         -Lao động hàng tuần: Cắt cỏ, tưới cây, nhặt lá; Vận động GV- PHHS lớp 5 tặng  ghế đá.

                   -Thường xuyên kiểm tra CSVC để kịp thời có kế hoạch tu sửa.

         5.Công tác PCGDTH và xây dựng Trường Chuẩn quốc gia :

 1. Nội dung:

         - Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

          - Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

         - Củng cố, duy trì kết quả PCGDTH – CMC, nâng cao PCGDTHĐĐT.

         b. Chỉ tiêu: Đạt chuẩn PCGDTH-CMC mức độ 3.

         c. Giải pháp:

          - Thực hiện phần mềm quản lý số liệu về PCGDTH .

         -Tổ chức tốt ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường.

         -Vận động tuyên truyền trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 100%.

         -Thực hiện tốt công tác điều tra, cập nhật số liệu chính xác và kịp thời.

         -Quan tâm HS thiểu năng hoà nhập với lớp, không để các em bỏ học.

         -Chống HS bỏ học .

                   -Tỉ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học 98% (Khối 1,2,3,4).

         -Hoàn thành chương trình tiểu học 100% ( Khối 5 ).

         -Đảm bảo hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          - Tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018của Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học.

          - Nhà trường tiếp tục tham mưu với các cấp xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng dự kiến  năm học 2022-2023 đăng kí kiểm định chất lượng.

         6.Công tác xã hội hóa giáo dục:

 1. Nội dung:

                   -Tuyên truyền mạnh mẽ chủ trương chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước.

         -Quan tâm đến việc xây dựng CSVC, hỗ trợ kinh phí hoạt động các phong trào giáo dục.

         - Xây dựng quĩ khuyến học, hỗ trợ HS và GV có hoàn cảnh khó khăn.

                   -Phối hợp với nhà trường kiểm tra, đôn đốc việc học tập của HS và các hoạt động của nhà trường.

         -Mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập cho con em mình.

         - Thực hiện tốt Công văn số 1241/UBND-VX ngày 19/8/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021-2022; thực hiện Công văn số 696/UBND-VX ngày 31/5/2021 của UBND huyện về việc triển khai đăng kí sử dụng ứng dụng bảo hiểm số; hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại di động.

                   -CMHS có con em chưa hoàn thành các môn học phối hợp với GVCN 1 lần/ tháng để nắm bắt tình hình học tập của con em nhằm có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

                   - Xây dựng quỹ khuyến học, tủ sách tình thương.

                   -Thông tin kịp thời về chất lượng giáo dục của HS.

         -Quan tâm đến học sinh khuyết tật và HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

         -Tuyên truyền công tác giáo dục đến các lực lượng ngoài nhà trường nhằm quan tâm hơn nữa sự nghiệp Giáo dục.

         b. Chỉ tiêu: Học sinh tham gia bảo hiểm y tế 100%

         c. Giải pháp:

         -Tích cực công tác tham mưu với cấp trên để tạo nguồn kinh phí cho nhà trường hoạt động.

                   -CBGV cùng tham gia gây quỹ Hội khuyến học của trường, của xã, của huyện.

         -Phối hợp chặt chẽ với CMHS để trao đổi việc học tập của HS.

         -Xây dựng sổ vàng bằng nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân.

         -Tặng quà cho HS nghèo vượt khó vào đầu năm học và dịp tết Nguyên Đán.

                   7.Về hoạt động ngoài giờ:

 1. Nội dung:

                    - Nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đoàn “ Bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội thiếu niên ngày càng vững mạnh”.

          - Đẩy mạnh cuộc vận động” Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” ; “ Giúp bạn đến trường” ; “ Phong trào nghìn việc tốt”;Chương trình “ Thắp sáng những ước mơ thiếu nhi Việt Nam”;” Tham gia xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực “

         b. Chỉ tiêu: 100% học sinh đạt Cháu ngoan Bác Hồ

         c. Giải pháp:

          - Tổ chức sinh hoạt các chủ điểm lớn: 20/11; 22/12; 26/3; 19/5. Tổ chức các hội thi: Thi kiến thức Đội; Nghi thức ; Trò chơi; Chùm sao ; Phụ trách Sao giỏi .

          - Tổ chức sinh hoạt Đội, Sao có chất lượng. Kết nạp Đội viên mới.

          - Thực hiện tốt hoạt động của Đội sao đỏ, góp phần ổn định các nề nếp dạy và học.

          - Giáo dục HS thực hiện tốt an toàn giao thông.

          -Tổ chức các trò chơi dân gian. Tổ chức Vui hội Trung thu.

         8.Công tác tài chính, thi đua khen thưởng:

         a. Nội dung:

          -Thực hiện phân cấp quản lý tài chính, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ đúng qui định.

          -Thực hiện tốt công tác tài chính, có đầy đủ hồ sơ sổ sách, chứng từ thu chi rõ ràng đúng qui định, đúng mục đích, đúng luật ngân sách và công khai hàng tháng trước hội đồng nhà trường.

         - Thực hiện nghiêm túc Luật thi đua .

          - Bổ sung tiêu chí thi đua phù hợp yêu cầu nhiệm vụ năm học.

          - Đăng ký danh các danh  hiệu thi đua đầu năm .

         b. Chỉ tiêu:Thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách .

         - Đánh giá thi đua, khen thưởng và phê bình kịp thời nhằm khích lệ động viên CBGV thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

         c. Giải pháp:

         -Thực hiện 3 công khai 4 kiểm tra .

          -Thực hiện nghiêm túc Công văn số 495/PGDĐT-KT ngày 06/9/2021 của Phòng GD&ĐT về thực hiện các khoản thu trong nhà trường, không tự ý thu các khoản ngoài qui định.

         - Tổ chức sơ kết , tổng kết đánh giá các đợt thi đua .

          - Thực hiện công khai thi đua dân chủ.

         9.Công tác y tế học đường:

         a. Nội dung:

 - Tuyên truyền HS tham gia BHYT& BHTT.

           - Nâng cao chất lượng tủ thuốc y tế nhà trường, chuẩn bị tốt các vật dụng phòng chống dịch Covid-19; Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS

 - Giáo dục HS thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng ngừa các dịch bệnh.

b. Chỉ tiêu: Không để xảy ra dịch bệnh trong nhà trường.

c.Giải pháp:

 - Phối hợp với trạm y tế xã khám bệnh CBGV và học sinh .

 - Tuyên truyền phòng ngừa chống các dịch bệnh . Đặc biệt phòng chống dịch Covid-19

 - Xử lý môi trường sau lụt .

 - Thành lập BCĐ , xây dựng phương án phòng ngừa dịch bệnh.

         PHẦN IV. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA

 1. Học sinh

-Giao lưu “Học sinh năng khiếu khối 3, khối 5 môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh: Đạt từ 4 em trở lên.

-Giao lưu: “Nét chữ, nết người”: Đạt giải

-Hội thi điền kinh, cờ vua, võ cổ truyền: Đạt giải

2. Giáo viên

-Hội thi GVDG cấp huyện: Đạt 02 GV trở lên

-Hội thi “Viết chữ đẹp giáo viên” Đạt giải

3. Nhà trường

Đạt tập thể lao động xuất sắc.

PHẦN VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với viên chức quản lý

1. 1 Đối với Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục và điều hành mọi công việc của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục.

- Tổ chức các  hội thi, phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong năm học.

- Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường.

- Ra các Quyết định thành lập tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng Quy chế làm việc, quy tắc ứng xử trong đơn vị.

- Thực hiện công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

1.2 Đối với Phó Hiệu trưởng

- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện- thiết bị, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức chậm và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường Tiểu học.

- Xây dựng kế hoạch đổi mới sinh hoạt chuyên môn .

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

- Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn với các tổ.

2. Đối với các tổ chuyên môn

2.1 Đối với tổ chuyên môn và tổ văn phòng:

Thực hiện theo nhiệm vụ Điều lệ trường tiểu học.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới.

Quản lý các hoạt động của tổ.

3. Đối với viên chức, người lao động

 

          3.1 Đối với Tổng phụ trách Đội

- Kết hợp với Phó hiệu trưởng và các bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức tại nhà trường.

- Thành lập các ban của Liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng tiêu chí thi đua của Liên đội.

3.2 Đối với nhân viên Thư viện

- Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.

- Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.

- Tổ chức Ngày hội đọc sách.

- Tham mưu, xây dựng đạt Thư viện Tiên tiến nâng cao cấp Tỉnh.

3.3 Đối với giáo viên, nhân viên

Căn cứ vào kế hoạch của trường, của tổ, mỗi cá nhân xây dựng cho mình Kế hoạch dạy học và kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục được Hiệu trưởng và tổ trưởng phân công (bao gồm kế hoạch năm, chủ đề, tuần, ngày);

Kế hoạch của mỗi cá nhân phải được xây dựng dựa trên chỉ tiêu đề ra của BGH, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông với kế hoạch chung của nhà trường;trình tổ trưởng, BGH phê duyệt kế hoạch; không được tự động điều chỉnh kế hoạch khi chưa được sự đồng ý và thống nhất của tổ trưởng và BGH.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường TH số 1 Phước Thắng./.

 

Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GĐĐT ;

- HT, PHT,TTCM, CTCĐ;

-Lưu: VT.                                            

 

 

                                                                                                            Cáp Văn Nhân

 

 

 

                                    Duyệt của lãnh đạo PGD-ĐT Tuy Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

( Kèm theo Kế hoạch năm học 2021-2022)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Tháng 08/2021

-Tổ chức ôn tập kiểm tra xét lên lớp, phân công lớp, phân công chuyên môn, thời khóa biểu.

-Nhận và cấp văn phòng phẩm.

- Duyệt tuyển sinh lớp 1.

- Học bồi dưỡng chính trị hè 2021.

- Lập báo cáo thống kê đầu năm.

- Tập huấn nội dung và phương pháp dạy Chương trình SGK lớp 2.

- Kiện toàn lại Tổ chuyên môn.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

Tháng 9/2021

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học mới 2021-2022.

- Triển khai hồ sơ chuyên môn đầu năm.

- Vệ sinh trường, lớp tất cả các cụm trường để chuẩn bị năm học mới.

- Mua bổ sung trang thiết bị y tế phòng dịch Covid-19.

- Xây dựng kế hoạch thu, chi quý IV.

- Triển khai tháng an toàn giao thong.

- Thực hiện công tác Phổ cập GD, XMC.

- Thực hiện công tác nhập số liệu cơ sở dữ liệu Ngành Giáo dục;

- Hướng dẫn Tổ 1,2 xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT 2018. Xây dựng kế hoạch đổi mới sinh hoạt chuyên môn và đổi mới phương pháp.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn Quốc gia.

- Xây dựng kế hoạch dạy học trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 và phương án xử lý  khi nghi ngờ hoặc có ca F0,F1,F2 trong nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018;

- Tổ chức họp CMHS đầu năm.

- Tổ chức lấy ý kiến bổ sung tiêu chí thi đua năm học 2021-2022.

- Triển khai thu BHYT học sinh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện CTGDPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

-Tập huấn công tác Đội.

- Triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2021.

- Hoàn chỉnh hồ sơ đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2021-2022.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

Tháng 10

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10. Kỉ niệm ngày PNVN 20/10.

- Nhập cơ sở dữ liệu của trường về PGD.

- Tham gia chuyên đề và thao giảng các tổ.

- Kiểm tra việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tham gia Hội thảo công tác thư viện-thiết bị trường học.

-Duyệt nâng lương và phụ cấp TN.

- Tổ chức Sinh hoạt chuyên môn thoe Chương trình GDPT 2018

- Triển khai các Hội thi tham gia cấp huyện trong năm học 2021-2022.

- Báo cáo số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ về PGD.

- Đại hội Liên đội năm học 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch Hội thao học sinh.

- Chuẩn bị tham gia Hội thi Giáo viên làm PTĐ giỏi cấp huyện.

- Chuẩn bị tham gia Hội thi Tiếng hát Giáo viên ngành giáo dục.

- Sơ kết tháng ATGT.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 11; Tổ chức tọa đàm Ngày NGVN 20/11.

- Lập danh sách GV dự nguồn tham gia lớp học TCCT do huyện ủy tổ chức.

-Duyệt nâng lương và thâm niên cho GV,NV.

- Tổ chức luyện tập và tham gia Hội thi Tiếng hát giáo viên ngành giáo dục.

- Kiểm tra việc thực hiện dạy học lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018, việc thực hiện Thông tư 27.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tổ chức chuyên đề lớp 1,2 cấp trường.

- Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường.

- Tuyển chọn Học sinh các môn điền kinh, võ cổ truyền.

- Tự kiểm tra công tác tài chính năm 2021.

- Sơ kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 12; Kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và Ngày hội quốc phòng toàn dân.

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì I.

- Lên kế hoạch luyện tập HS các môn điền kinh, võ cổ truyền.

- Tổ chức tuyển chọn học sinh khối lớp 3, 5 có năng khiếu các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

- Báo cáo sơ kết học kì 1.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Tổ 4.

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường theo hướng dẫn mới.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch tu sửa, xây dựng mới năm 2022.

- Quyết toán kinh phí quý IV/2021 và cả năm 2021.

- Thực hiện công tác kiểm kê 0h ngày 1/1/2022.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01

-Tổ chức các cuộc vận động của Ngành.

- Thực hiện cuộc vận động” Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

- Hoàn thành báo cáo sơ kết học kì 1;

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện.

- Tham gia tập huấn chuyên môn theo Chương trình GDPT 2018.

- Sơ kết phong trào thi đua đợt 2, phát động thi đua đợt 3.

- Tổ chức Hội thi phụ trách Sao giỏi cấp trường, sơ kết công tác Đội.

- Triển khai phong trào “Lì xì heo đất trao tặng xe đạp giúp bạn đến trường.

- Duyệt nâng lương và thâm niên cho GV,NV.

- Kiểm điểm BGH-CĐ.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì 1.

- Xây dựng Chi tiêu nội bộ năm 2022.

- Tham gia hội thao học sinh.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 2

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ 5.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2, kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn; kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 27.

- Tham gia tập huấn chuyên môn.

- Tham gia Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Triển khai ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Triển khai HS ký cam kết cấm sử dụng pháo, các loại đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết.

- Mua sách bổ sung học kì 2.

- Báo cáo tình hình trước và sau nghỉ Tết Nguyên Đán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 8/3; 26/3.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiên Chương trình GDPT 2018 ở lớp 2.

- Thực hiện dạy chương trình ATGT.

- Xét nâng lương quý 1 năm 2022.

- Tổ chức sinh hoạt 8/3; 26/3 kết nạp đội viên mới khối lớp 3.

- Tham gia Giao lưu “Học sinh năng khiếu Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cấp huyện (khối 3 và khối 5).

- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Trường tự kiểm tra các danh hiêu thi đua năm học 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2022-2023.

- Tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh;

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4

-Sinh hoạt chủ điểm 30/4;

- Triển khai thuyên chuyển giáo viên trong và ngoài huyện.

- Duyệt đề cương ôn tập học kì 2.

- Tổ chức đánh giá phân loại VCQL-VC theo ND9/NĐ-CP năm học 2021-2022.

- Tổ chức đánh giá chuẩn HT,PHT,GV năm học 2021-2022.

- Đón đoàn kiểm tra các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022.

- Tham gia tập huấn Chương trình GDPT 2018.

- Tham gia Hội thi giáo viên “Viết chữ đẹp” cấp huyện.

- Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa năm 2022.

- Báo cáo công tác kiểm tra năm học 2021-2022.

- Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.

- Tổ chức kiểm tra học kì 2.

- Kiểm tra hồ sơ khối lớp 5.

- Xét công nhận học sinh khối 5 hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022, bàn giao học sinh lên lớp 6.

- Xét thi đua năm học.

- Tổ chức kiểm điểm BGH-CĐ.

- Tổ chức kiểm kê cuối năm học.

- Tổng kết năm học, tổng kết các cuộc vận động; phổ biến công tác hè.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 6

-Tổ chức sinh hoạt chủ điểm nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tổ chức sinh hoạt hè năm 2021.

- Chuẩn bị công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023.

- Tham gia tập huấn chuyên môn theo Chương trình GDPT 2018.

-Tham gia các lớp năng khiếu hè.

Kế hoạch điều chỉnh và bổ sung:

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 11 : 273
Năm 2021 : 4.611